HuffmanView

HuffmanView

wendy – Open Source
HuffmanView is a small application to visualize
the Huffman tree algorithm. It may be useful for
educational purposes. Huffman coding is a graph
algorithm used for lossless variable length
encoding resulting in a prefix-free code.

Tổng quan

HuffmanView là một Open Source phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi wendy.

Phiên bản mới nhất của HuffmanView hiện thời không rõ. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 16/10/2009.

HuffmanView đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

HuffmanView Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho HuffmanView!

Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại